Zapraszamy Mieszkańców Gminy Kozienice do korzystania z internetowego  portalu podatnika, gdzie można znaleźć szeroki zakres informacji dotyczących podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałych opłat, umożliwia on podgląd w zakresie wysokości zobowiązań z tytułu poszczególnych podatków i opłat, terminów płatności, zaległych płatności, przeglądu spraw (m.in. decyzje, upomnienia itp.) oraz rachunków bankowych do dokonywania  wpłat.

Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Kozienicach do pokoju nr 15, 16 lub 22 (parter) w celu uzyskania dostępu do portalu. W takim przypadku:

 1. należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (formularz dostępny jest u pracownika, a także na stronie internetowej portalu podatkowego);
 2. uprawniony pracownik wygeneruje hasło jednorazowe do portalu;
 3. otrzymane hasło Podatnik powinien zmienić przy pierwszym logowaniu na stronę http://podatek.kozienice.pl. Po zmianie hasła jednorazowego Podatnik uzyskuje dostęp do portalu.
Aby uzyskać dostęp do Systemu Informacji Podatkowej Gminy Kozienice należy wypełnić załączony poniżej formularz i złożyć w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, pokój nr 15, 16, 22.

Formularz do pobraniaMenu Obsługa podatnika:
 • pulpit - szybki podgląd na stan poszczególnych podatków i opłat oraz na listę najbliższych oraz przeterminowanych płatności
 • rozrachunki - pełny wgląd we wszystkie rozrachunki podatku lub opłaty wraz z informacją o wysokości należnych odsetek za zwłokę w przypadku rozrachunków przeterminowanych
 • księgowość - przegląd dokonanych zapisów księgowych na poszczególnych kontach
 • naliczenia podatku i opłat - szczegółowe informacje o sposobie naliczenia poszczególnych należności wraz z rozkładem na raty
 • przegląd spraw - wgląd we wszystkie prowadzone sprawy wraz z powiązanymi z nimi dokumentami
 • wystawione faktury - wykaz wystawionych dokumentów sprzedaży
 • rachunki bankowe - informacja o rachunkach bankowych, na które należy dokonywać wpłat należności za poszczególne podatki i opłaty
 • dane i adresy - podgląd danych osobowych, którymi administruje Urząd
 • obsługa konta -zmiana hasła oraz historia logowań do systemu